2007
Πρόκειται για διερευνητική μελέτη αξιοποίησης ακινήτου για παραθεριστική κατοίκιση. Το οικόπεδο βρίσκεται στην ενδοχώρα του Κορινθιακού κάμπου με εξαιρετικά επιμήκεις αναλογίες (11mX130m). Η σχεδιαστική σπουδή εντάσσεται στο πλαίσιο σχεδιαστικών αναζητήσεων που διερευνούν την παραγωγή συνόλων κατοίκισης μέσα από εναλλαγές μίας βασικής επαναλαμβανόμενης γεωμετρίας. Προκειμένου να αποφευχθεί η επαναληπτική μορφή ενός μοναδιαίου τύπου κατοικίας κατά τα συνήθη πρότυπα της τυπολογίας των «μεζονέτων» υιοθετήθηκε το σχήμα «Γ» ως γενεσιουργός σχηματισμός παραγωγής μίας τεθλασμένης κτιριακής μάζας στο στενό και επίμηκες οικόπεδο. Αναπτύχθηκαν δύο συγγενείς τύποι κατοικιών, των οποίων οι διαφορές εντοπίζονται στον τρόπο με τον οποίο διατάσσονται σε σχέση με το «δημόσιο χώρο» και την σχετική θέση της εισόδου τους. Ο πρώτος τύπος κατοικίας εμφανίζει ένα ενιαίο μέτωπο προς τον δρόμο και ανοίγει το σχήμα του προς το εσωτερικό, ενώ ο άλλος τύπος κατοικίας ανοίγεται προς τον δημόσιο χώρο και τον δρόμο αντίστοιχα. Παρά το μικρό τους μέγεθος τους (~50μ2) προσφέρουν μία ποικιλία χωρικών εναλλαγών στο εσωτερικό τους .

 

 

 

 

 

 

 

 


info